ปริญญาบัณฑิต

ข่าวประกาศ
ขอตรวจสอบผลการเรียนกลางภาค รายวิชาภาษาอังกฤษของสถาบันภาษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2565
วันที่ 20 มีนาคม 2566
นิสิตที่ขาดสอบกลางภาค ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565
แบบฟอร์มคำร้องเพื่อตรวจสอบผลการเรียน
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565
ขั้นตอนการขอตรวจสอบผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของสถาบันภาษา กลางภาค ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565
1
2