ประกาศ การขอยื่นคำร้องขอทักท้วงผลการศึกษา (จท35) ภาคการศึกษาต้นปีการศึกษา 2566

วันที่ 27 ธันวาคม 2566
ขั้นตอนการตรวจสอบผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของสถาบันภาษา ภาคการศึกษาต้นปีการศึกษา 2566

1. นิสิต Download คำร้องขอทักท้วงผลการศึกษา (จท35) จาก Reg.chula
https://www.reg.chula.ac.th/form/jt35.pdf

2. กรอกคำร้องขอทักท้วงผลการศึกษา (กรอกเฉพาะส่วนที่ 1)
และส่งมาที่ Google Form https://forms.gle/jDZtkUyqT8N3RUYT6

3. สถาบันภาษาดำเนินการต่อไปดังนี้
3.1 ในกรณีที่ผลการศึกษาของนิสิต ไม่เปลี่ยนแปลง สถาบันภาษาจะแจ้งผลการ ตรวจสอบกับนิสิตทางอีเมล ภายใน 2 สัปดาห์
3.2 ในกรณีที่ผลการศึกษาของนิสิต เปลี่ยนแปลง สถาบันภาษาจะดำเนินการแก้และส่งผลการศึกษาให้สำนักงานการทะเบียนภายใน 30 วัน

หมดเขตส่งคำร้องฯ ภายใน วันที่ 27 มกราคม 2567
ประกาศอื่น ๆ