ประกาศ การขอยื่นคำร้องขอทักท้วงผลการศึกษา (จท35) ภาคการศึกษาปลายปีการศึกษา 2566

วันที่ 4 มิถุนายน 2567
ขั้นตอนการตรวจสอบผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของสถาบันภาษา ภาคการศึกษาปลายปีการศึกษา 2566

1. นิสิต Download คำร้องขอทักท้วงผลการศึกษา (จท35) จาก Reg.chula
https://www.reg.chula.ac.th/form/jt35.pdf

2. กรอกคำร้องขอทักท้วงผลการศึกษา (กรอกเฉพาะส่วนที่ 1)
และส่งมาที่ Google Form https://forms.gle/Q5vhzuSD1vRedfMKA

3. สถาบันภาษาดำเนินการต่อไปดังนี้
3.1 ในกรณีที่ผลการศึกษาของนิสิต ไม่เปลี่ยนแปลง สถาบันภาษาจะแจ้งผลการ ตรวจสอบกับนิสิตทางอีเมล ภายใน 2 สัปดาห์
3.2 ในกรณีที่ผลการศึกษาของนิสิต เปลี่ยนแปลง สถาบันภาษาจะดำเนินการแก้และส่งผลการศึกษาให้สำนักงานการทะเบียนภายใน 30 วัน

หมดเขตส่งคำร้องฯ ภายใน วันที่ 4 กรกฎาคม 2567
ประกาศอื่น ๆ