ฝ่ายวิจัย สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดการประชุมเชิงปฎิบัติการในโครงการ Focus Group 2024

วันที่ 4 เมษายน 2567

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 13:00 – 16:00 ฝ่ายวิจัย สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดการประชุมเชิงปฎิบัติการในโครงการ Focus Group 2024 เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านวิจัยทางภาษาศาสตร์ให้กับอาจารย์ของสถาบัน ทั้งนี้สถาบันภาษา ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ภาสพงศ์ ศรีพิจารณ์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มาให้ความรู้ ในหัวข้อ “Using Specialized Language Corpora and Corpus Analysis Software for Research in English Language Studies” เพื่อเรียนรู้กระบวนการวิเคราะห์ภาษาและการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในการทำ corpus analysis ผ่านการลงมือทำและตัวอย่างต่าง ๆ บรรยากาศการบรรยายเป็นไปอย่างเป็นกันเอง คณาจารย์ของสถาบัน ร่วมแลกเปลี่ยน ถาม-ตอบข้อสงสัย และเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง ความรู้จากการบรรยายนี้จะเป็นประโยชน์ในการต่อยอดเพื่อการทำวิจัยของคณาจารย์ของสถาบันในอนาคต

The CULI Research Department is delighted to announce the successful completion of its focus group workshop, "Utilizing Specialized Language Corpora and Analysis Software for English Language Studies”, held on April 4th, 2024, from 1:00 to 4:00 p.m.
The workshop featured Assistant Professor Dr. Passapong Sripicharn, Dean of the Faculty of Arts at Thammasat University, as the event’s esteemed speaker and facilitator.
Participants engaged in practical exercises, gaining hands-on experience with corpus tools to analyze word frequency and sentence structures. This immersive session has equipped attendees with valuable insights for their future research prospects and collaborative ventures.
The CULI Research Department would like to thank all who participated.

ข่าวอื่น ๆ