ตารางเรียนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2566 (นอกเวลาราชการ)

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566
ตารางเรียนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2566 (นอกเวลาราชการ)

ภาคปลาย ปีการศึกษา 2566 (นอกเวลาราชการ)
รายวิชา 5500503 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา
รายวิชา 5500510 ทักษะภาษาอังกฤษบัณฑิตศึกษา
รายวิชา 5500532 ภาษาอังกฤษวิชาการสาหรับบัณฑิตศึกษา
รายวิชา 5500560 การเขียนวิทยานิพนธ์

ประกาศอื่น ๆ