ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรลัญจ์ กองพลพรหม
Educational Background

B.A., Chulalongkorn University;
LL.B., St. John University;
M.A. in English Language Studies and Methods, The University of Warwick, U.K.
Ph.D. in Applied Linguistics, Birkbeck College, University of London, U.K.