ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นริศา จิตต์ปราณีชัย
Educational Background

BA. (First-Class Hons.)in English, Chulalongkorn University;
M.A. in TESOL, The University of York, U.K.