อาจารย์ชาวต่างชาติ

Mr. Alan James Connolly
Educational Background

- BA in International Insurance and European studies
- Cambridge DELTA
- Cambridge CELTA