อาจารย์ชาวต่างชาติ

Mr. Grant Richard Thomas
Educational Background

- B.A. (Hons) Ancient History, University of Nottingham, U.K.
- CELTA, International House Bangkok
- DELTA, International House Chiang Mai