กลุ่มการสอนภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Punchalee.w@chula.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญชลี วาสนสมสิทธิ์
Educational Background

B.A. (Hons.) in English, Chulalongkorn University;
M.A. in Applied Linguistics, Indiana University;
Ph.D. in Language Education, Indiana University.