กลุ่มการสอนภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอุมา ละการชั่ว
Educational Background

B.Sc. (First-Class Hons.), Mahidol University International College;
M.A. in English as an International Language, Chulalongkorn University;
Ph.D. in English as an International Language, Chulalongkorn University.