กลุ่มการสอนภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาจารย์ ดร.จริยา ประภพรัตนกุล
Educational Background

B.A. (Hons.), Chulalongkorn University;
M.A. Chulalongkorn University.

Areas of Interest

1. Second Language Acquisition
2. Psycholinguistics
3. English Language Teaching and Learning

Publications

Prapobratanakul, C. and Kangkun P. (2011) “Young ESL Learners’ Strategic Competence: What do Thai Fourth Graders do to Enhance Communication.” Proceedings of the First International English Language and Literary Studies conference on Expanding Horizons in English Language and Literary Studies (ELLS), Bangkok, 18-20 October 2011. Print.