กลุ่มการสอนภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาจารย์ ดร.ศศิธร ลิมโกมลวิลาศ
Educational Background

B.A. (Hons.) in Education, Chulalongkorn University;
M.A. in TESOL, San Francisco State University, U.S.A.