กลุ่มการสอนภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เสมอทิพย์ กาญจนจารี
Educational Background

B.A. in English, Chulalongkorn University;
M.A. in Applied Linguistics, Exeter University, U.K.