กลุ่มการสอนภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

somporn.h@chula.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมพร หาญดี
Educational Background

B.A. (Hons.) in English, Silpakorn University;
Postgrad Dip. in ELT & Administration, Warwick University, U.K.;
M.A. (Distinction) in ESP, The University of Warwick, U.K.