กลุ่มการสอนภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาจารย์ ร.ต.ท. (หญิง) ดร. จุฑามาส ทองสองสี
Educational Background

B.A. in Nursing, Police Nursing College;
M.A. in Applied Linguistics, Mahidol;
M.Ed., The University of Melbourne, Australia;
Ed.D in TESOL & Applied Linguistics, Bristol University, U.K.