กลุ่มการสอนภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาจารย์ศุภกิตติ์ เทียมตะวัน
Educational Background

B.A. (Hons.) in English, Mahidol University;
M.A. in English, Chulalongkorn University.