กลุ่มการสอนภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาจารย์ ดร.อาภาพรรษ์ เรืองกุล
Educational Background

B.A. in German, Chulalongkorn University;
M.A. in English as an International Language, Chulalongkorn University;
Ph.D. in English as an International Language, Chulalongkorn University.

Areas of Interest

1. English Language Teaching and Learning
2. Teaching Writing