กลุ่มการสอนภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาจารย์ ดร.พรรษวุฒิ สุขเสริม
Educational Background

B.Sc. in Statistics, Chulalongkorn University;
B.A. (First-Class Hons.) in English, Ramkhamhaeng University;
B.A. (First-Class Hons.) in English, Sukhothai Thammathirat Open University;
Cert. in English for Business, Sukhothai Thammathirat Open University;
M.A. in English as an International Language, Chulalongkorn University;
Ph.D. in English as an International Language, Chulalongkorn University.

Areas of Interest

1. Language testing and assessment
2. Quantitative research
3. English Language Teaching and Learning
4. Second Language Writing
5. 21st century skills