กลุ่มการสอนภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อารยา รามสินธุ์
Educational Background

B.Ed. (First-Class Hons.), Silpakorn University
M.A. in Teaching English as a Foreign Language, Thammasat University;
Ph.D. in Instructional Technology, Northern Illinois University, U.S.A.