กลุ่มการสอนภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิพงษ์ เล่าเรียนดี
Educational Background

B.A. in English Language and Literature, Thammasat University;
M.A. in English, Chulalongkorn University;
Ph.D. in English as a Second Language, Purdue University, U.S.A.