กลุ่มการสอนภาษาอังกฤษสำหรับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

Nattawaj.K@chula.ac.th

อาจารย์ ดร.ณัฐวรรธน์ กิจรัตนโกศล
Educational Background

B.A. in Political Science, Chulalongkorn University;
MSc in Marketing, University of Birmingham;
M.A. in TEFL, Thammasat University.
PhD (Language and Communication), National Institute of Development Administration

Areas of Interest

1. Discourse analysis
2. Second Language Acquisition
3. Sociolinguistics

Publications

Kijratanakoson, N. (2023). Lexico-grammatical Analysis of Media Representation of Men in Rape Coverage. Journal of Creative Communications, 09732586231201090. https://doi.org/10.1177/09732586231201090

Kijratanakoson, N. (2020). Digital media’s discursive strategies against anabolic-androgenic steroids: A corpus-assisted discourse analysis. Discourse Studies, 22(3), 339–355. https://doi.org/10.1177/1461445620906024

Kijratanakoson, N. (2022). The discursive representation of male sex workers in Thai newspapers. Journalism. https://doi.org/10.1177/14648849211062760

Kijratanakoson, N. (2022). The meaning-making of Thai Boys’ Love cultural products from the perspectives of international media: A corpus-driven approach. Plaridel Journal. https://doi.org/10.52518/2022-17kntwj

Kijratanakoson, N., & Gadavanij, S. (2022). Marketing the (idealised) male body? Communication strategies of Thai cosmetic hospitals. International Journal of Marketing Semiotics & Discourse Studies, 10, 1–28. https://ijms.files.wordpress.com/2022/10/kijratanakoson-gadavanij-ijmsds.pdf

Kijratanakoson, N. (2023). Journalistic role performance of the Thai press on the issue of transgender rights. International Journal of Communication, 17, 23. https://ijoc.org/index.php/ijoc/article/view/20220