กลุ่มการสอนภาษาอังกฤษสำหรับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

nreongru@chula.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เริงฤดี มณีภัคธร
Educational Background

B.A., Chulalongkorn University;
M.A. in TESL, Kasetsart;
Ph.D. in Reading Education, State University of New York (Buffalo).