กลุ่มการสอนภาษาอังกฤษสำหรับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

Wanlee.S@chula.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลีย์ ทัฬหกุล
Educational Background

B.A. (First-Class Hons), Chiangmai University;
M.BA. in International Business, University of Western Sydney;
Ph. D. in English as an International Language (EIL), Chulalongkorn University.

Areas of Interest

1. Translation
2. EAP
3. ESP

Publications

1. Sutthichatchawanwong, W. & Luksaneeyanawin, S. (2005). A study of the translation of Thai serial verb constructions with directional verbs and their semantic and syntactic equivalence in English. Proceedings of the 6th Symposium on Natural Language Processing in Concurrent with Papillon 2005. 12-15 December, 2005. Chiang Rai, Thailand. Chulalongkorn University and the National Electronics and Computer Technology Center. pp. 253-258.

2. Sutthichatchawanwong, W. & Luksaneeyanawin, S. (2007). A Study of the Translation of Thai Serial Verb Constructions with Directional Verbs. Proceedings of the 11th Conference of Pan-Pacific Applied Linguistics Association. pp. 232-244. Kangwon National University, Chuncheon, South Korea.