กลุ่มการสอนภาษาอังกฤษสำหรับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มณฑิรา ดำรงมณี
Educational Background

B.A. (First-Class Hons.) in English, Chulalongkorn University;
M.A. in English Language Studies and Methods, The University of Warwick, U.K;