กลุ่มการสอนภาษาอังกฤษสำหรับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

อาจารย์ ดร.ภัทรอร ภัทราคร
Educational Background

B.A. (Hons.) in Political Science, International Relations, Chulalongkorn University;
M.A. of Applied Linguistics, The University of Queensland.
Ph.D. in Second Language Studies, University of HAWAI'I.

Areas of Interest

1. Pragmatics
2. Sociolinguistics
3. Intercultural communication
4. Linguistic representation as the mean to externalize pain

Publications

Pain language: A Thai case study (MA Dissertation)
http://espace.library.uq.edu.au/view/UQ:211645