กลุ่มการสอนภาษาอังกฤษสำหรับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สีหศักดิ์ โรจนอธิชาตสกุล
Educational Background

B.A. (Second-Class Hons), in Prince of Songkla University;
B.Pol.Sc. (International Relations and Comparative Governments and Politics), Sukhothai Thammathirat Open University;
M.Econ., Sukhothai Thammathirat Open University;
M.Ed. (Teaching English as an International Language), Shinawatra University;
Cert. in English for Tourism, Sukhothai Thammathirat Open University;
Cert. in Teaching English for Speakers of Other Languages, Chichester College, U.K.
Doctor of Philosophy in English Language Teaching, Thammasat University, 2022