สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ School of Language, Literacies and Translation (SoLLaT), Universiti Sains Malaysia (USM) ได้มีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจสำหรับความร่วมมือทางวิชาการในรูปแบบออนไลน์

วันที่ 24 มิถุนายน 2567

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2567 สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ School of Language, Literacies and Translation (SoLLaT), Universiti Sains Malaysia (USM) ได้มีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจสำหรับความร่วมมือทางวิชาการในรูปแบบออนไลน์ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ รักษาการรองอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ Mr. Azril Ali รักษาการคณบดี SoLLaT เป็นประธานกล่าวเปิดงาน รองศาสตราจารย์ ดร.จิรดา วุฑฒยากร ผู้อำนวยการสถาบันภาษา รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญชลี วาสนสมสิทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิพงษ์ เล่าเรียนดี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มินตรา ภูริปัญญวานิช ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้แทนเข้าร่วม

บันทึกความเข้าใจข้างต้นมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ นักวิจัย และนิสิตระหว่างสองสถาบัน รวมถึงความร่วมมือในการจัดทำวารสาร PASAA ฉบับพิเศษของสถาบันภาษา จุฬาฯ

On June 24, 2024, Chulalongkorn University Language Institute (CULI) and School of Language, Literacies and Translation (SoLLaT), Universiti Sains Malaysia (USM) organized an MOU signing ceremony online. The ceremony was presided over by Assoc. Prof. Dr. Siridej Sujiva, Acting Vice President of Chulalongkorn University and Mr. Azril Ali, Acting Dean of SoLLaT. Assoc. Prof. Dr. Jirada Wudthayagorn, Director of CULI; Assoc. Prof. Dr. Punchalee Wasanasomsithi, Deputy Director of CULI; Asst. Prof. Dr. Wutthiphong Laoriandee, Deputy Director of CULI; and Asst. Prof. Dr. Mintra Puripunyavanich, Assistant to Deputy Director attended the ceremony.

The objectives of the MOU are to promote the exchange of faculty members, researchers and students; and to collaborate on a special issue of PASAA journal.