มอบวุฒิบัตรให้กับนักศึกษาเวียดนามในโครงการอบรมภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับนักศึกษาเวียดนามจากมหาวิทยาลัย FPT รุ่นที่ 3

วันที่ 26 มิถุนายน 2567

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เสมอทิพย์ กาญจนจารี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ และ อาจารย์ ดร.ศศิธร ลิมโกมลวิลาศ ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ มอบวุฒิบัตรให้กับนักศึกษาเวียดนามในโครงการอบรมภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับนักศึกษาเวียดนามจากมหาวิทยาลัย FPT รุ่นที่ 3 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม – 17 มิถุนายน 2567
Ass. Prof. Samertip Karnchanachari, Deputy Director for Academic Services and Dr. Sasithorn Limgomolwilas, Assistant to Deputy Director for Academic Services, awarded certificate to FPT University students who successfully completed the 3rd Overseas Intensive English Program held from May 21-June 17, 2024.