โครงการค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษ Boost It Up! English Camp 2024

วันที่ 8 กรกฎาคม 2567

Between July 4 and 6, Chulalongkorn University Language Institute organized an English camp for students in the mini English program of Supphawitthakhom school. The students practiced their English and communication skills while enjoying fun and engaging activities.

โครงการค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษ Boost It Up! English Camp 2024
สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยฝ่ายบริการวิชาการ ได้จัดโครงการค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษ Boost It Up! English Camp 2024 ระหว่างวันที่ 4 – 6 กรกฎาคม 2567 ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสรรพวิทยาคม อ.แม่สอด จ.ตาก จำนวน 88 คน การจัดกิจกรรมนอกห้องเรียนในครั้งนี้เป็นการส่งเสริมทักษะทางภาษาอังกฤษ ซึ่งนอกจากนักเรียนจะมีโอกาสพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพิ่มเติมแล้ว ยังได้ใช้ภาษาอังกฤษที่เรียนมาในสถานการณ์จริง เป็นการพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป