ครบรอบ 67 ปี แห่งการสถาปนา คณะครุศาสตร์

วันที่ 10 กรกฎาคม 2567

เนื่องในโอกาสครบรอบ 67 ปี แห่งการสถาปนาคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2567 สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ปัญชลี วาสนสมสิทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ เสมอทิพย์ กาญจนจารี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ ได้เข้าร่วมแสดงความยินดี กับรองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ คณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ และผู้บริหาร พร้อมมอบสิทธิ์การสอบ CULI TEST เพื่อเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรของคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งในการเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคต