ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.สีหศักดิ์ โรจนอธิชาตสกุล เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษาปริญญาเอก

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.สีหศักดิ์ โรจนอธิชาตสกุล เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษาปริญญาเอก

สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.สีหศักดิ์ โรจนอธิชาตสกุล เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษาปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศไทย

ข่าวอื่น ๆ