ขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 96 รายการ

วันที่ 28 มีนาคม 2567
ขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 96 รายการ

วิธีการจัดหา ยื่นซองเสนอราคา

ข่าวอื่น ๆ