จัดสอบปลายภาครอบสอง (สอบแก้ I) สำหรับภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2565

วันที่ 20 พฤษภาคม 2566
จัดสอบปลายภาครอบสอง (สอบแก้ I) สำหรับภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2565

จัดสอบปลายภาครอบสอง (สอบแก้ I)
สำหรับภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2565
วันที่ 13 มิถุนายน 2566
เวลา 10.00-12.00
สามารถตรวจรายชื่อและห้องสอบได้ที่บริเวณบอร์ดชั้น 2 ในวันสอบ
** นิสิตต้องติดตามผลอนุมัติให้สอบรอบสองจากทะเบียนคณะตนเอง หากไม่มาสอบตามวันและเวลาที่กำหนดจะไม่มีการจัดสอบให้อีก**

ประกาศอื่น ๆ