Graduate Courses

รายวิชาภาษาอังกฤษ นอกเวลาราชการ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2566
สมัครเรียน รายวิชาภาษาอังกฤษ นอกเวลาราชการ
Announcement
รายละเอียดรายวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับบัณฑิตศึกษา Graduate English (GE) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2567
5 June 2024
ตารางเรียนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2566 (นอกเวลาราชการ)
16 November 2023
รายละเอียดรายวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับบัณฑิตศึกษา Graduate English (GE) ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2566
27 October 2023
ตารางเรียนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2566 (นอกเวลาราชการ)
24 July 2023
รายละเอียดรายวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับบัณฑิตศึกษา Graduate English (GE) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2566
19 July 2023
เกณฑ์คะแนนสอบ CU-TEP ที่บัณฑิตวิทยาลัย กำหนดให้นิสิตบัณฑิตศึกษา จะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ กับสถาบันภาษา
30 November 2022
1
|