ครบรอบ 85 ปี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

26 October 2023
ครบรอบ 85 ปี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2566 สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย อ.นันทิญา วิชญเธียร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวางแผน ร่วมอวยพร
และมอบกระเช้าผลไม้ เพื่อแสดงความยินดีกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโอกาสครบรอบ 85 ปี แห่งการสถาปนาฯ
โดยมี รศ.ดร.สมพงษ์ พรอุปถัมภ์ รองคณบดีฝ่ายการเงินและบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เป็นผู้รับมอบ

|