โครงการจัดอบรมเวิร์คช็อปการแต่งกลอนภาษาไทย

17 November 2023
โครงการจัดอบรมเวิร์คช็อปการแต่งกลอนภาษาไทย

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย อาจารย์และเจ้าหน้าที่สถาบันภาษา ได้เข้าร่วมโครงการจัดอบรมการจัดเวิร์คช็อปการแต่งกลอนภาษาไทยเนื่องในวันลอยกระทง เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรในหน่วยงาน และนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยมี อาจารย์พีริยา พงษ์สาริกัน บุคลากรของสถาบันภาษา เป็นวิทยากร ณ ห้อง 105

|