โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบันภาษา

18 November 2023
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบันภาษา

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย ฝ่ายบริหารและวางแผน ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบันภาษา เพื่อให้ได้รับความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นและแนวทางการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงการคลัง ได้เรียนรู้ข้อปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญาที่พบบ่อย เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ ในการดำเนินงานพัสดุ และนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี นายณัฐชนน ศิริพงษ์สุรภา รักษาการผู้อำนวยการสำนักบริหารคดีและนิติการ สำนักงาน กสทช. เป็นวิทยากร ณ ห้องกิจกรรมงานวิจัย ชั้น 2

|