กลุ่มการสอนภาษาอังกฤษสำหรับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

sirawit.a@chula.ac.th

อาจารย์ศิรวิชญ์ อภัยราช
Educational Background

B.A. (First-class Honors) in English, Naresuan University
M.Ed. in Teaching English as a Foreign Language (International Program), Chulalongkorn University
Currently undertaking Ph.D. in Applied Linguistics: English Language Teaching, University of Southampton, UK

Areas of Interest

1. Language education
2. English as a second/foreign language
3. Academic/critical literacies
4. Critical applied linguistics
5. Critical thinking and criticality in language education
6. Teaching reading and writing skills
7. English for academic purposes
8. Genre-based approaches in ELT
9. Systemic functional linguistics

Publications

Apairach, S. (2023). Going the extra miles in a reading lesson: Insights from a Thai EFL Classroom. LEARN Journal: Language Education and Acquisition Research Network, 16(1), 320–338.

Apairach, S. (2020). [Review of the book Teaching and Researching Reading (Third Edition), by William Grabe and Fredricka L Stoller]. ThaiTESOL Journal, 34(1), 118-122.

Apairach, S. (2018). [Review of the book Global Conversations in Literacy Research: Digital and Critical Literacies, by Peggy Albers]. PASAA Journal (A Journal of Language Teaching and Learning), 58, 342-351.

Apairach, S. (2016). [Review of the book 100 Questions (and Answers) About Qualitative Research, by Lisa M. Given]. PASAA Journal (A Journal of Language Teaching and Learning), 52, 255-260.

Apairach, S., & Vibulphol, J. (2015). The Beliefs about Language Learning of Thai Upper Secondary School Students in Different Educational Contexts. PASAA Journal (A Journal of Language Teaching and Learning), 50, 65-94.

Apairach, S. (2015). A model of relationships between beliefs about language learning and language learning strategies, proficiency, gender, and educational contexts of Thai upper secondary school students (Unpublished master’s thesis). Chulalongkorn University, Thailand.

Awards and Grants

- ทุนสนับสนุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในต่างประเทศ สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2562)
- รางวัลเพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอน สำหรับอาจารย์รุ่นใหม่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2562)
- ทุนวิจัยในชั้นเรียน ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2560)