ครบรอบ 59 ปี แห่งการสถาปนา คณะนิเทศศาสตร์

วันที่ 5 กรกฎาคม 2567

เนื่องในโอกาสครบรอบ 59 ปี แห่งการสถาปนาคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2567 สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ เสมอทิพย์ กาญจนจารี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ ได้เข้าร่วมแสดงความยินดี กับรองศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา อัครจันทโชติ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ พร้อมมอบสิทธิ์การสอบ CULI TEST เพื่อเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรของคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งในการเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคต