รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ A-5 วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก/เทียบเท่า จำนวน 20 อัตรา

วันที่ 22 มกราคม 2567
ตำแหน่งที่เปิดรับ

อาจารย์ สถาบันภาษา

วันที่ปิดรับสมัคร 29 กุมภาพันธ์ 2567

สถานที่ปฏิบัติงาน สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จำนวนที่เปิดรับสมัคร 20 อัตรา

กลุ่มลักษณะงาน กลุ่มงานวิชาการ

ลักษณะงาน

สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ให้กับบัณฑิตเพื่อเป็นกำลังสำคัญ ในการสร้างสรรค์สังคม และเป็นผู้นำแห่งอนาคต พัฒนางานวิจัย นวัตกรรม ที่ยั่งยืนเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคม

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก/เทียบเท่า

กลุ่มสาขาการศึกษา : ภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ประยุกต์การสอนภาษาอังกฤษ

เกณฑ์คะแนนสอบภาษา : มีคะแนนภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำหนด (สามารถดูได้จากประกาศฉบับเต็ม)

การผ่านการเกณฑ์ทหาร : หากเป็นชายต้องพ้นภาระทางทหาร หรือได้รับการผ่อนผัน หรือได้รับการยกเว้น

สมัครงาน
ติดต่อเรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้สมัครผ่านทาง https://careers.chula.ac.th และสอบถามรายละเอียดได้ที่ สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หมายเลขโทรศัพท์ 02 218 6009, 02 218 6040 หรือ อีเมล SASITHORN.NA@CHULA.AC.TH

ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ในวันและเวลาทำการ (08.00-17.00 น.)