วารสารภาษาปริทัศน์

วารสารภาษาปริทัศน์ เป็นวารสารวิชาการด้านการเรียน การสอน และภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษของสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่เผยแพร่บทความวิจัย บทความวิชาการ บทความปริทัศน์ บทวิจารณ์หนังสือ และบทวิจารณ์ข้อสอบเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จัดอยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ระดับ 2 โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และนักวิจัยระดับชาติ มีกำหนดตีพิมพ์ปีละ 1 ฉบับ (เดือนมกราคม - ธันวาคม) โดยทางวารสารใช้ระบบการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิสามท่าน โดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้นิพนธ์บทความไม่ทราบชื่อของกันและกัน (double-blind review) และไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์

วัตถุประสงค์และขอบเขตการตีพิมพ์ / Aims and Scope

1. เผยแพร่ความรู้ภาษาอังกฤษ ตลอดจนความก้าวหน้าทางวิชาการเกี่ยวกับการเรียน การสอนภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ

2. เผยแพร่ความเคลื่อนไหวภายในแวดวงการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ ตลอดจนเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระหว่างครู อาจารย์ นักวิจัยภาษาอังกฤษในสถาบันต่าง ๆ

3. ส่งเสริมให้อาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิเสนอผลงานทางวิชาการ และมีส่วนร่วมในด้านการเผยแพร่วิชาการ และให้บริการแก่สังคม

กองบรรณาธิการ / Editorial Team
หลักเกณฑ์การส่งบทความ / Submission Guidelines
ส่งบทความ / Paper Submission
ติดต่อเรา / Contact Us

สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
254 อาคารเปรมบุรฉัตร ถนนพญาไท เขตปทุมวัน
กรุงเทพ ฯ 10330
โทร: +66(0) 2218 6023
อีเมล: PasaaParitatJournal@chula.ac.th

ดาวน์โหลดวารสารภาษาปริทัศน์
วารสารภาษาปริทัศน์ ฉบับที่ 26 ปีพุทธศักราช 2554 (ISSN: 2286-9972)
วันที่ 1 มิถุนายน 2554
วารสารภาษาปริทัศน์ ฉบับที่ 25 ปีพุทธศักราช 2553 (ISSN: 2286-9972)
วันที่ 1 มิถุนายน 2553
วารสารภาษาปริทัศน์ ฉบับที่ 24 ปีพุทธศักราช 2552 (ISSN: 2286-9972)
วันที่ 1 มิถุนายน 2552
วารสารภาษาปริทัศน์ ฉบับที่ 23 ปีพุทธศักราช 2549 (ISSN: 2286-9972)
วันที่ 2 มิถุนายน 2549
วารสารภาษาปริทัศน์ ฉบับที่ 23 ปีพุทธศักราช 2549 ฉบับพิเศษ (ISSN: 2286-9972)
วันที่ 1 มิถุนายน 2549
วารสารภาษาปริทัศน์ ฉบับที่ 22 ปีพุทธศักราช 2548 (ISSN: 2286-9972)
วันที่ 1 มิถุนายน 2548
วารสารภาษาปริทัศน์ ฉบับที่ 21 ปีพุทธศักราช 2547 (ISSN: 2286-9972)
วันที่ 1 มิถุนายน 2547
วารสารภาษาปริทัศน์ ฉบับที่ 20 ปีพุทธศักราช 2546 (ISSN: 2286-9972)
วันที่ 2 มิถุนายน 2546
วารสารภาษาปริทัศน์ ฉบับที่ 19 ปีพุทธศักราช 2544 (ISSN: 2286-9972)
วันที่ 1 มิถุนายน 2544
วารสารภาษาปริทัศน์ ฉบับที่ 18 ปีพุทธศักราช 2543 (ISSN: 2286-9972)
วันที่ 1 มิถุนายน 2543
วารสารภาษาปริทัศน์ ฉบับที่ 17 ปีพุทธศักราช 2541 (ISSN: 2286-9972)
วันที่ 1 มิถุนายน 2541
วารสารภาษาปริทัศน์ ฉบับที่ 16 ปีพุทธศักราช 2540 (ISSN: 2286-9972)
วันที่ 2 มิถุนายน 2540
1
2
3
4