วารสารภาษาปริทัศน์

วารสารภาษาปริทัศน์ เป็นวารสารวิชาการด้านการเรียน การสอน และภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษของสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่เผยแพร่บทความวิจัย บทความวิชาการ บทความปริทัศน์ บทวิจารณ์หนังสือ และบทวิจารณ์ข้อสอบเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จัดอยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ระดับ 2 โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และนักวิจัยระดับชาติ มีกำหนดตีพิมพ์ปีละ 1 ฉบับ (เดือนมกราคม - ธันวาคม) โดยทางวารสารใช้ระบบการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิสามท่าน โดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้นิพนธ์บทความไม่ทราบชื่อของกันและกัน (double-blind review) และไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์

วัตถุประสงค์และขอบเขตการตีพิมพ์ / Aims and Scope

1. เผยแพร่ความรู้ภาษาอังกฤษ ตลอดจนความก้าวหน้าทางวิชาการเกี่ยวกับการเรียน การสอนภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ

2. เผยแพร่ความเคลื่อนไหวภายในแวดวงการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ ตลอดจนเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระหว่างครู อาจารย์ นักวิจัยภาษาอังกฤษในสถาบันต่าง ๆ

3. ส่งเสริมให้อาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิเสนอผลงานทางวิชาการ และมีส่วนร่วมในด้านการเผยแพร่วิชาการ และให้บริการแก่สังคม

กองบรรณาธิการ / Editorial Team
หลักเกณฑ์การส่งบทความ / Submission Guidelines
ส่งบทความ / Paper Submission
ติดต่อเรา / Contact Us

สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
254 อาคารเปรมบุรฉัตร ถนนพญาไท เขตปทุมวัน
กรุงเทพ ฯ 10330
โทร: +66(0) 2218 6023
อีเมล: PasaaParitatJournal@chula.ac.th

ดาวน์โหลดวารสารภาษาปริทัศน์
วารสารภาษาปริทัศน์ ฉบับที่ 15 ปีพุทธศักราช 2537 ฉบับพิเศษ (ISSN: 2286-9972)
วันที่ 1 มิถุนายน 2537
วารสารภาษาปริทัศน์ ฉบับที่ 14 ปีพุทธศักราช 2536 (ISSN: 2286-9972)
วันที่ 1 มิถุนายน 2536
วารสารภาษาปริทัศน์ ฉบับที่ 13 ปีพุทธศักราช 2535 (ISSN: 2286-9972)
วันที่ 1 มิถุนายน 2535
วารสารภาษาปริทัศน์ ฉบับที่ 12 ปีพุทธศักราช 2534 ฉบับพิเศษ (ISSN: 2286-9972)
วันที่ 3 มิถุนายน 2534
วารสารภาษาปริทัศน์ ฉบับที่ 11 ปีพุทธศักราช 2533 (ISSN: 2286-9972)
วันที่ 1 มิถุนายน 2533
วารสารภาษาปริทัศน์ ฉบับที่ 10 ปีพุทธศักราช 2532 (ISSN: 2286-9972)
วันที่ 1 มิถุนายน 2532
วารสารภาษาปริทัศน์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 ปีพุทธศักราช 2531 (ISSN: 2286-9972)
วันที่ 24 ตุลาคม 2531
วารสารภาษาปริทัศน์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 ปีพุทธศักราช 2531 (ISSN: 2286-9972)
วันที่ 1 มิถุนายน 2531
วารสารภาษาปริทัศน์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 ปีพุทธศักราช 2530 ฉบับพิเศษ (ISSN: 2286-9972)
วันที่ 26 ตุลาคม 2530
วารสารภาษาปริทัศน์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 ปีพุทธศักราช 2530 ฉบับพิเศษ (ISSN: 2286-9972)
วันที่ 1 มิถุนายน 2530
วารสารภาษาปริทัศน์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 ปีพุทธศักราช 2529 (ISSN: 2286-9972)
วันที่ 27 ตุลาคม 2529
วารสารภาษาปริทัศน์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 ปีพุทธศักราช 2529 (ISSN: 2286-9972)
วันที่ 2 มิถุนายน 2529
1
2
3
4