ข่าวสถาบันภาษา

วิธีการสมัคร
วันที่ 27 มิถุนายน 2566
ขอแสดงความยินดีกับทีมบรรณาธิการวารสาร PASAA สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มีรายชื่อปรากฏในฐานข้อมูล Scopus ระดับคุณภาพ Q1
วันที่ 23 มิถุนายน 2566
Universiti Sains Malaysia ศึกษาดูงาน
วันที่ 16 มิถุนายน 2566
ครบรอบ 51 ปี คณะนิติศาสตร์
วันที่ 16 มิถุนายน 2566
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการส่งเสริมบุคลากรสายวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
วันที่ 8 มิถุนายน 2566
ครบรอบ 27 ปี ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาฯ
วันที่ 1 มิถุนายน 2566
ครบรอบ 110 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์
วันที่ 1 มิถุนายน 2566
โครงการสัมมนาบุคลากรสถาบันภาษา ระยะที่ 2 สำหรับบุคลากรสายวิชาการชาวไทย
วันที่ 29 พฤษภาคม 2566
โครงการสัมมนาบุคลากรสถาบันภาษา ระยะที่ 1 สำหรับบุคลากรสายวิชาการชาวต่างประเทศ
วันที่ 23 พฤษภาคม 2566
ครบรอบ 90 ปี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
วันที่ 23 พฤษภาคม 2566
โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
วันที่ 16 พฤษภาคม 2566
ครบรอบ 83 ปี คณะทันตแพทยศาสตร์
วันที่ 16 พฤษภาคม 2566
8
9