วารสารภาษาปริทัศน์ ฉบับที่ 37 ปีพุทธศักราช 2565 (ISSN: 2286-9972)

วันที่ 1 มิถุนายน 2565
ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการเรียนในชั้นเรียนปกติและการเรียนออนไลน์แบบกะทันหันในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19

ดวงใจชนก พรรษา, ปัญจพร พจนปัญญาม, อธิปัตย์ บุญเหมาะ

https://so07.tci-thaijo.org/index.php/PasaaParitat/article/view/1251
หน้า: 1-22

ข้อผิดพลาดในการแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยของนิสิตเอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ชญาภา สิริเดชกุล, อิสริยาภรณ์ ทองทับ, ดวงพร ทองน้อย, รุจิรัตน์ ชัยแสง

https://so07.tci-thaijo.org/index.php/PasaaParitat/article/view/2037/1329
หน้า: 23-40

Foreign language speaking anxiety of Thai EFL students in virtual Classrooms-Pathumwan Institute for Technology students
Approaches to Assessing Summary Content: Implications for Teaching Material Development and Recommendations for Research
การใช้เทคนิคการสังเกตช่วยพัฒนาการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

วัชรี จันทร์หอม และ รุจิรา เจริญสวัสดิ์

https://so07.tci-thaijo.org/index.php/PasaaParitat/article/view/2908/1839
หน้า: 95-115