วารสารภาษาปริทัศน์ ฉบับที่ 36 ปีพุทธศักราช 2564 (ISSN: 2286-9972)

วันที่ 25 มีนาคม 2564
The WebQuest Learning Approach and Reflective Practice in Instruction: Does It Work?

Chanchhaya Chhouk, Ruedeerath Chusanachoti

https://so07.tci-thaijo.org/index.php/PasaaParitat/article/view/780/687
หน้า: 1-20

ความเป็นไปได้ของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานในการสอนภาษาอังกฤษ เป็นภาษาต่างประเทศในบริบทไทย

ศุภานัน พรหมมาก

https://so07.tci-thaijo.org/index.php/PasaaParitat/article/view/926/692
หน้า: 21-45

Voices of ASEAN Teachers of English regarding Target Variety Issues of English as the Official Language of the ASEAN Community

Werachai Thanamaimas, Wannana Soonthonnarurangsee

https://so07.tci-thaijo.org/index.php/PasaaParitat/article/view/929/713
หน้า: 46-72

บทวิจารณ์เกี่ยวกับการวิจัยเพื่อกาหนดเกณฑ์ระดับความสามารถของ แบบทดสอบด้วย Modified Angoff Method ตามเกณฑ์ของ CEFR และข้อเสนอแนะ: กรณีศึกษาบทความวิจัย 2 เรื่อง

สุพัฒน์ สุกมลสันต์

https://so07.tci-thaijo.org/index.php/PasaaParitat/article/view/944/694
หน้า: 73-92

ผลของการใช้กลยุทธ์การวิเคราะห์ประโยคเชิงคู่ความสัมพันธ์ในการตรวจทานการเขียน ด้วยตนเองที่มีต่อความถูกต้องในการใช้ไวยากรณ์ของนิสิตในรายวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อการเรียนรู้ในชีวิตจริง 2

จุฑารัตน์ คัมภีรภาพ

https://so07.tci-thaijo.org/index.php/PasaaParitat/article/view/945/682
หน้า: 93-118