วารสารภาษาปริทัศน์ ฉบับที่ 35 ปีพุทธศักราช 2563 (ISSN: 2286-9972)

วันที่ 27 เมษายน 2563
การพัฒนาอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของครูใหม่ชาวจีนโดยใช้การวิจัยแบบใช้เรื่องเล่า

Siting Ou, Wareesiri Singhasiri
(10.14456/pasaa.2020.1)

https://so07.tci-thaijo.org/index.php/PasaaParitat/article/view/966/699
หน้า: 1-30

การผสมผสานกลวิธีในการวิเคราะห์การโต้ตอบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ในธุรกิจนําเข้าและส่งออก

มนตรี ตั้งพิชัยกุล
(10.14456/pasaa.2020.2)

https://so07.tci-thaijo.org/index.php/PasaaParitat/article/view/969/703
หน้า: 31-60

ความสามารถในการปฏิสัมพันธ์ของผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ ระดับกลาง-ล่าง ในการสนทนาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับชาวต่างประเทศ ที่พูดภาษาอังกฤษ

ธัญญพร อารียา
(10.14456/pasaa.2020.3)

https://so07.tci-thaijo.org/index.php/PasaaParitat/article/view/991/720
หน้า: 61-115

การใช้คำอ้างอิง: กรณีการใช้คาบรรยายสีที่เกินความจำเป็น

Jeeranan Arden
(10.14456/pasaa.2020.4)

https://so07.tci-thaijo.org/index.php/PasaaParitat/article/view/1010/723
หน้า: 116-144

การศึกษารายนามคำศัพท์ในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

จิรดา วุฑฒยากร, ภควรรณ ปักษี, ภาณุวัฒน์ จันทร์ภักดี, ศศิธร ลิมโกมลวิลาส
(10.14456/pasaa.2020.5)

https://so07.tci-thaijo.org/index.php/PasaaParitat/article/view/1019/726
หน้า: 145-165

การสร้างคำภาษาอังกฤษในสื่อโฆษณากลางแจ้งของไทย

นันทวดี วงษ์เสถียร
(10.14456/pasaa.2020.6)

https://so07.tci-thaijo.org/index.php/PasaaParitat/article/view/3214/2067
หน้า: 166-198

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ และคุณธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5 โดยใช้นิทานอีสปและใช้วิธีการบันทึกแบบคอร์เนลล์

ผัสสพรรณ ถนอมพงษ์ชาติ
(10.14456/pasaa.2020.7)

https://so07.tci-thaijo.org/index.php/PasaaParitat/article/view/1022/729
หน้า: 199-239