วารสารภาษาปริทัศน์ ฉบับที่ 38 ปีพุทธศักราช 2566 (ISSN: 2286-9972)

วันที่ 21 มิถุนายน 2566
One Size Doesn’t Fit All: Echoing Students and Instructors’ Voices for English Course Improvement
การปรับตัวของครูในยุคดิจิตอล จาก New Normal สู่ Next Normal

สาลินี อันตรเสน

https://so07.tci-thaijo.org/index.php/PasaaParitat/article/view/2667/2059
หน้า: 41-52

Book Review: Innovation in Learning-Oriented Language Assessment
Test Review: Business English Certificate (BEC)
การเทียบเคียงไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยของไทยกับกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป (CEFR)

Chattawat Duangchan and Anongnad Petchprasert

https://so07.tci-thaijo.org/index.php/PasaaParitat/article/view/3222/2314
หน้า: 66-81

การรับรู้ของนักศึกษาที่ศึกษาภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศต่อภาษาอังกฤษสากล ในการสอนภาษาอังกฤษบริเวณพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำแม่โขง ประเทศเวียดนาม
เจตคติของนักเรียนที่มีต่อข้อเสนอแนะที่เป็นลายลักษณ์อักษรของครู กรณีศึกษาโรงเรียนอาชีวศึกษาจีนระดับมัธยมศึกษา

Jing Deng and Sumalee Chinokul

https://so07.tci-thaijo.org/index.php/PasaaParitat/article/view/3308/2357
หน้า: 105-136

การใช้การวิเคราะห์ความต้องการสำรวจความต้องการในการเขียนเชิงอธิบายของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในประเทศอินโดนีเซีย

Adzkiya Noor Ifadha Rahman and Maneerat Ekkayokkaya

https://so07.tci-thaijo.org/index.php/PasaaParitat/article/view/3177/2454
หน้า: 137-162

ผลของการใช้แฟ้มสะสมผลงานการพูดต่อระดับสามัตถิยะปฏิสัมพันธ์ของนักศึกษาไทยที่เรียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ

Pirada Anuwech and Sutthirak Sapsirin

https://so07.tci-thaijo.org/index.php/PasaaParitat/article/view/3523/2536
pages: 163-193