วารสารภาษาปริทัศน์ ฉบับที่ 32 ปีพุทธศักราช 2560 (ISSN: 2286-9972)

วันที่ 1 มิถุนายน 2560
การศึกษาการเรียงลำดับของอัตถภาคและการใช้ภาษาในบทคัดย่อของบทความปริทัศน์ในสาขาวิชาสัตว์ทดลอง

ชนิภรณ์ ภู่มณี, ทรงศรี สรณสถาพร

Effects of Extensive Reading on Thai University Students

Patareeya Wisaijorn

An Investigation of Thai Learners’ Needs of English Language Use for Intensive English Course Development

Chatraporn Piamsai

การใช้เครื่องมือออนไลน์เพื่อส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษของผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ: งานวิจัยในชั้นเรียน

Supaporn Manowong

การใช้ Dynamic Assessment ในห้องเรียนที่มีการเรียนการสอน ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ

พิมพรรณ ศยามานนท์

การใช้กลยุทธ์การเรียนรู้คำศพท์ของนักศึกษาอาชีวศึกษา

Natcha Puagsang, Usa Intharaksa

Action Research as Continuing Professional Development A Special Interview with Asst. Prof. Dr. Betsy Gilliland, University of Hawaiʻi Mānoa

Pramarn Subphadoongchone

Book Review: Introducing Needs Analysis and English for Specific Purposes Series Editors: Brian Paltridge and Sue Starfield

Walaipun Puengpipattrakul