วารสารภาษาปริทัศน์ ฉบับที่ 31 ปีพุทธศักราช 2559 (ISSN: 2286-9972)

วันที่ 1 มิถุนายน 2559
การใช้การวิเคราะห์ Verbal Protocol ในงานวิจัยด้านการทดสอบ ภาษาที่สองหรือภาษาต่างประเทศ

สุทธิรักษ์ ทรัพย์สิรินทร

ผลกระทบของข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์และหลักการเขียน ที่มีต่อความคิดที่ผู้อ่านมีต่อผู้เขียนอีเมล

พชร อยู่สวัสดิ์และ สุพงศ์ ตั้งเคียงศิริสิน

การรับหน่วยคำบ่งชี้ความเป็นพหูพจน์ในภาษาอังกฤษโดย ผู้เรียนชาวไทย: กรณีศึกษาสมมติฐานแสดงลักษณะหน้าที่ที่ล้มเหลว

ศิวนนท์ นิลพาณิชย์ และ ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์

การใช้กลุ่มวรรณกรรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนภาษาอังกฤษชาวไทย

ธีรนุช อนุฤทธิ์

อัตถภาค การเรียงตัวของอัตถภาค และการเกิดซ้ำของอัตถภาค ในบทคัดย่อบทความวิจัยด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมไฟฟ้า

รนนท์ รุงนภาเวทย์

การศึกษาคำแสดงจุดยืนผู้พูดในสุนทรพจน์ภายในห้องเรียน โดยใช้คลังข้อมูลภาษา

สฤษฏ์ ศิริบุตร

การใช้ Reader’s Theater เพื่อพัฒนาความคล่องแคล่วในการอ่าน ของนักเรียนไทยที่เรียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ

ปัญญา เล็กวิไล

การเขียนในสื่อดิจิทัล: แนวทางเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนการเขียน

ฤดีรัตน์ ชุษณะโชติ

แนวการสอนแบบอรรถฐานกับการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

พิรุฬคณา พิเชียรเสถียร